Stadgar


Stadgar för

Västergötlands Stövarklubb

Fastställda av Stövarfullmäktige 2006-05-26

Inledning

Lokalklubbar
ingår som medlemsorganisation i Svenska Stövarklubben

Utöver dessa
stadgar gäller också SKKs och Svenska Stövarklubbens stadgar och av SKK och
SvStk utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

I den mån
stadgar för lokalklubb strider mot SKK:s eller SvStk:s stadgar skall stadgar
för lokalklubben anpassas så att överensstämmelse råder.

Inom SvStk
skall de olika lokalklubbarnas stadgar vara identiska.

Lokalklubbs
stadgar skall fastställas av SvStk

§ 1 Mål

Lokalklubb
är ideella föreningar och har till mål att inom ramen för SvStks stadgar,
bestämmelser och föreskrifter bedriva SvStks regionala verksamhet.

Den
geografiska omfattningen av lokalklubbs verksamhet beslutas av SvStk:s
Stövarfullmäktige.

§ 2
Verksamhet

För att nå
uppsatt mål skall lokalklubb

 1. Informera och sprida kunskap om
  SvStk – dess mål, organisation och arbetsformer
 1. Informera om till klubben
  hörande raser och deras användningsområden
 1. Anordna prov och utställningar
  eller tävlingar i enlighet med Svenska Stövarklubbens och SKKs
  bestämmelser
 1. Sörja för utbildning av domare
  vid jaktprov
 1. Genom information delge
  hundägare kunskap i stövarnas jaktegenskaper och att anpassa jaktformen
  med stövare till tidsenliga jakt- och viltvårdsförhållanden
 1. Anordna verksamheten i enlighet
  med SvStks direktiv
 1. Avge yttrande och verkställa
  utredningar på begäran av SvStk eller när annan anledning föreligger
 1. Delta i samråd inom och utom
  SKK-organisationen
 1. På bästa sätt tillvarata
  stövarägarnas intressen
 1. Verka för ungdomsorienterad
  verksamhet

§ 3
Medlemskap

Som medlem i
Svenska Stövarklubben tillhör man den lokalavdelning inom vars område man är
bosatt eller om lokalklubbs styrelse så godkänner även utanför detsamma bosatta
liksom utländska medborgare.

Om flera personer
tillhörande samma familjehushåll önskar medlemskap i klubben behöver endast en
av dem erlägga hel årsavgift. Övriga familjemedlemmar erlägger av lokalklubben
fastställd reducerad avgift

Till
hedersmedlem av lokalklubb skall årsstämma i lokalklubb efter förslag av
styrelsen kalla person som på ett förtjänstfullt sätt har främjat lokalklubbens
ändamål och intressen.

§ 4
Verksamhetsår och mandatperiod

Lokalklubbs
verksamhetsår skall vara kalenderår.

Med
mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna:
tiden från det årsmöte inom lokalklubb, vid vilket valet skett, till och med
nästkommande årsmöte inom lokalklubb eller till och med det årsmöte inom
lokalklubb som mandatperioden avser.

Person vars
medlemskap upphört i SvStk kan inte kvarstå som vald styrelseledamot eller
suppleant för lokalklubb.

§ 5
Organisation

Lokalklubbens
angelägenheter handhas av lokalklubbs årsmöte och en av årsmötet vald styrelse.

§ 6
Lokalklubbs möte

Mom 1
Inledning.

Ordinarie
årsmöte skall hållas före april månads utgång

Kallelse
till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges
medlemmarna senast 14 dagar före mötet genom meddelande i lokalklubbens
publikationer eller på annat likvärdigt sätt.

Extra
årsmöte i lokalklubb skall hållas på kallelse av styrelsen eller när
lokalklubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av lokalklubbens
medlemmar skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Om extra
årsmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar.

Mom 2
Dagordning

Ordinarie
årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av
styrelsens vice ordförande.

Vid
ordinarie årsmöte skall följande ärende förekomma.

 1. Justering av röstlängden.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Styrelsens anmälan om
  protokollförare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän,
  tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordföranden skall justera
  protokollet.
 5. Beslut om närvaro- och
  yttranderätt förutom av lokalklubbs medlemmar.
 6. Fråga om mötet blivit
  stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens årsredovisning med
  balans- och resultaträkning samt revisiorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och
  resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de
  uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för
  styrelsen.
 12. A. Beslut om styrelsens förslag
  till verksamhetsplan

B. Beslut om styrelsens förslag till
rambudget.

C. Beslut om
avgifter för kommande verksamhetsår.

13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §
7 samt beslut om suppleanternas tjänstgörningsordning.

14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar.

15 Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.

16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

17 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast
15 jan

anmälts till styrelsen.

Anmälan om sådant ärende skall vara
skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av lokalklubbs möte avge
utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag
i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17. kan, om årsmötet så
beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Mom 3
Röstning

Vid
lokalklubbs årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det
år under vilket han/hon fyller 16 år.

Röstning med
fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske
med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med
slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets
beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal. För beslut fordras enkel
majoritet av de angivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker
öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under
förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning.
Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom
lottning.

Eventuell
reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den
skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till
mötesordföranden och av denne anmälts innan mötet förklarats avslutat.

Mom 4
Motioner och ärenden.

Motion som
medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte i lokalklubb skall skriftligen
avlämnas till styrelsen senast 15 januari.

Styrelsen
skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Väcks vid
ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som
stadgar i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till
behandling men inte till beslut.

Vid extra
årsmöte i lokalklubb får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i
kallelsen.

§ 7 Styrelse

Förvaltningen
av klubbens angelägenheter handhas av en vid lokalklubbs årsmöte vald styrelse.

Mom 1
Styrelsens organisation

Förvaltning
av klubbens angelägenheter handhas av en vid årsmöte vald styrelse bestående av
ordförande samt ledamöter i antal, som anpassas till klubbens geografiska läge
och verksamhet, dock minst 5 till antal.

Årsstämma
väljer varje år ordförande samt en tredjedel av ledamöter och suppleanter.

Lokalklubb
beslutar själv ifall behov för suppleanter föreligger. Valen avser de tre
följande åren.

Till ledamot
av styrelsen bör i regel endast inom verksamhetsområdet bosatt medlem väljas.

Klubbens
geografiska verksamhetsområde bör vara representerat i styrelsen

Valen avser
de tre följande åren.

Styrelsen
utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt inom eller utom sig
övriga funktionärer.

I lokalklubb
med lokala avdelningar/zoner, må avdelningen/zon önskemål om övriga
funktionärer inom sig framläggas till lokalklubbs årsmöte som förslag och av
årsmöte fastställas.

Styrelsen
äger att inom sig utse arbetsutskott (au) bestående av ordförande eller vice
ordförande, sekreterare, kassör och en eller två övriga ledamöter. Av
arbetsutskottet fattade beslut skall anmälas i styrelsen.

Suppleant
tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal
saknas, enligt beslut av lokalklubbs möte. Till ordinarie ledamot och suppleant
i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i lokalklubben.

Styrelsen
utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har
rätt att teckna lokalklubbens firma.

Styrelsen
sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av
vice ordföranden.

Styrelsen
skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid
sammanträde skall protokoll föras.

Styrelsen är
beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna
är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de
flesta ledamöter förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som
biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2
styrelsens åligganden.

Styrelsen
skall, förutom vad som sägs i dessa och SvStks stadgar och i SKKs stadgar bland
annat

§ 8
Räkenskaper och revision

Lokalklubbens
balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av avdelningens
angelägenheter skall årligen granskas av de av lokalklubbens årsmöte utsedda
revisorerna.

Revisorer
och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från
det lokalklubbs möte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie
årsmötet i lokalklubben.

Lokalklubbens
räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till
revisorernas senast 6 veckor före ordinarie årsmöte i lokalklubb. Revisorernas
berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före ordinarie
årsmöte.

Ordinarie
revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

När särskild
anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens
sammanträden.

§ 9
Valberedning

Av årsmöte
utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid
ordinarie årsmöte.

Mandatperioden
för ledamot i valberedningen skall vara 3 år. Sammankallande samt en ledamot
skall väljas vid varje årsmöte.

Avgående ledamot i valberedningen
bör ersättas av ny representant från samma geografiska del av
verksamhetsområdet, Norra resp. Södra.

Efter beslut
från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid
styrelsesammanträde.

Sammankallande
skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 10
Protokoll

Protokoll
skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall
återge de ärenden som behandlas och de beslut som fattas och skall vara
justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

Protokollet
skall vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen
skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 11
Disciplinärenden

För
disciplinärenden och dess handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 12 Force
majeure

Om
lokalklubb på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom
arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening
i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra
evenemang inom sin klubbverksamhet på sånt som planerats, är den inte skyldig
att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Lokalklubb
har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalts för
icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Lokalklubbens
beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt
har lokalklubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört
evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Lokalklubben
svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon
åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald,
tjänsteman eller funktionär inom avdelningen som fattat beslut om sådana
evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 13
Stadgeändring

Förslag till
ändring av dessa stadgar skall framläggas av styrelsen eller inges till
styrelsen i den ordning som anges i § 6. Beslut av stadgeändring fattas av
årsmötet. För sådant beslut krävs att det antingen biträdes av 3/4 av antalet i
beslutet deltagande medlemmar eller att beslut fattas av två varandra följande
årsmötet.

För att bli
gällande skall stadgeändring godkännas av Svenska Stövarklubbens styrelse.

§ 14
Upplösning av lokalklubb

SvStk:s
styrelse fattar beslut om att lokalklubb skall upphöra. Innan beslut fattas
skall samråd och eventuell överenskommelse göras med SvStk:s styrelse och
berörd lokalklubb.

Efter stadgeenlig upplösning skall lokalklubbens tillgångar och arkiv
överlämnas till SvStk.

Bli medlem i Västergötlands stövarklubb.


Ansök om medlemskap